Beleidsverklaring Groene Sector

Jos Scholman Beheer BV voert met diverse werkmaatschappijen meerdere soorten cultuurtechnische projecten uit. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

Jos Scholman Groen BV:

– ontwerp en advies, alsmede aanleg, onderhoud en beheer van groenvoorzieningen en sportvelden
– andere cultuurtechnische werkzaamheden

Jos Scholman Infra BV:

– realisatie en onderhoud van grond, weg en waterbouwkundige werken alsmede cultuurtechnische werken

Jos Scholman Specialiteiten BV

– advies en uitvoering inzake aanplant, beheer en verwijdering van bomen
– het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden, w.o. boomplanten en verplanten, boomonderhoud, en het vellen en rooien van bomen

Onze organisatie werkt conform de gangbare vigerende normen en richtlijnen, waaronder VCA**, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, BRL 9335, BRL K10014, ERBO, evenals CO2-prestatieladder, PSO-ladder, MVO-prestatieladder en SCL veiligheidsladder, BRL 7000.

BRL Groenvoorziening (JS Groen), BRL Boomverzorging (JS Specialiteiten), BRL Kleurkeur Groen en Blauw (JS Groen)

De naleving hiervan noemen wij KAM, ofwel (zorg voor) Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Ons bedrijfsbeleid inzake duurzaamheid zoals verwoord in de voor ons bedrijf van toepassing zijnde European Sustainability Reporting Standards, is voor alle werkmaatschappijen van Jos Scholman Beheer BV, en voor alle geledingen binnen ons bedrijf alsmede voor alle bedrijfs- en uitvoeringslocaties vestigingen van Jos Scholman Beheer BV van toepassing.

Ons energie-managementsysteem (ook wel afgekort als: EMS) maakt integraal deel uit van ons KAM-beheersysteem. De directie draagt zorg dat dit steeds compatibel is met de strategische richting van onze organisatie.

De directie streeft ernaar dat in onze onderneming het winstoogmerk samengaat met betrouwbaarheid voor onze opdrachtgevers, het voorzien in veilige en gezonde werkomstandigheden ter voorkóming van werk-gerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen, evenals onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu. Met dat voor ogen streeft de directie ernaar, dat onze onderneming:

– aan de afnemers en overige betrokkenen een voldoende kwaliteitsniveau waarborgt, met naleving van de overeengekomen contracten, en continue verbetering van onze dienstverlening en product
– personeel in dienst heeft, dat voldoet aan de gestelde eisen
– het veiligheidsbeleid volledig binnen onze organisatie integreert, met onder andere als doelen:
-het voorkómen van persoonlijk letsel
– de zorg voor de veiligheid van derden, die betrokken zijn bij, of in de nabijheid van onze werken
-het voorkómen van materiële schade en schade aan het milieu
-het vastleggen van prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering
-het streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en maatschappelijk

verantwoord ondernemen.

Onze onderneming heeft verder als beleid:

– de ontplooiing van ons personeel teneinde de inzetbare kwaliteiten te laten aansluiten bij onze dienstverlening
– het vinden van vervangend werk voor iedere medewerker die een ongeval ondervond en/of langdurig c.q. definitief arbeidsongeschikt is geraakt
– het in acht nemen van tevens de leeftijd en lichamelijke omstandigheden van onze medewerkers bij het toewijzen van functies, taken en opdrachten
– het voldoen aan onze compliance-verplichtingen (toepasselijke publieks- en privaatrechtelijke eisen, alsmede eisen van onze belanghebbenden)
– het continu verbeteren van bedrijfsprocessen en ons KAM-systeem, waarbij beoordelingen, verslagleggingen en doelstellingen een belangrijke rol vervullen
– het zo veel als redelijkerwijs mogelijk voorkómen dan wel beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluids- en andere hinder, evenals overige milieueffecten en het gebruik van grondstoffen
– naleving van de milieuwetgeving, evenals het voorkómen en beperken van nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zoals emissies en afvalstromen, en verbetering van het grondstoffen- en energierendement
– het adequaat informeren van interne en externe betrokkenen en belangstellenden over de mate van milieubelasting en de gerealiseerde verbeteringen.

Ons bedrijf streeft ernaar om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO), door bijvoorbeeld zo veel mogelijk:
– FSC gemarkeerde dan wel anderszins duurzaam geproduceerde materialen en productiemiddelen in te kopen
– CO² reductie te bevorderen tijdens de werkuitvoering
– milieusparende werkmethodes te hanteren
– mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten
– kennis en kunde te bevorderen om duurzaam geproduceerde middelen en materialen te verwerken
– maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Mede afhankelijk van de verkregen opdrachten, heeft ons bedrijf heeft het volgende biodiversiteits-gerelateerde beleid vastgesteld, hetgeen tevens als doelstelling wordt gezien:

– het mede zorgdragen voor een continue verbetering van de bedrijfsvoering gericht op het in stand houden en verbeteren van de natuurkwaliteit van de inheemse flora en fauna in de kruidachtige vegetaties in bermen of groenstroken
– het mede zorgdragen voor een continue verbetering van de bedrijfsvoering gericht op het in stand houden of

verbeteren van de natuurkwaliteit van de inheemse flora en fauna in watergangen.

Vanaf 01 september 2023 verklaart ondergetekende dit organisatiehandboek van kracht voor Jos Scholman Beheer BV met haar werkmaatschappijen.

Vanaf 1 april 2017 is H. (Hans) Kooijman benoemd tot KAM-coördinator. De bijbehorende taken behelzen onder andere het (laten) beschrijven, bewaken en beheren van het KAM-systeem, en het (laten) onderhouden/actualiseren van het organisatiehandboek verder is hij mede verantwoordelijk voor het energiebeheer en de informatieveiligheid .

Vanaf 1 april 2017 is H. (Hans) Kooijman benoemd tot preventiefunctionaris conform de Arbowet.

Vanaf 1 april 2017 is H. (Hans) Kooijman benoemd tot directievertegenwoordiger. De bijbehorende taken behelzen onder andere het vertegenwoordigen van de directie naar auditerende en certificerende instanties. Algemeen vervanger is W. (Walter) Corsten.

Ingaande 1 november 2016 is SCM Diensten BV benoemd tot KAM-ondersteuning voor:

– VCA** – ISO9001 – ERBO
– ISO14001 – BRL Groenvoorziening – BRL K10014
– BRL Boomverzorging – BRL Kleurkeur (Gr + Bl.) – MVO-prestatieladder
– BRL 7000 – BRL 9334 – SCL-veiligheidsladder
– ISO 45001 – ISO 50001.

De bijbehorende taken bestaan onder andere uit het aan onze onderneming bieden van ondersteuning bij het beheer en de verbetering van het KAM-systeem.

Belanghebbenden kunnen informatie en documentatie inwinnen op onze website alsmede middels een verzoek aan de directie van onze organisatie.

Duurzaamheidsambitie

Vanwege onze certificeringen met betrekking tot BRL Groenvoorzieningen en Kleurkeur hebben we de onderstaande duurzaamheids-ambitie verwoord.

Vanwege onze certificeringen inzake CO2-voldoen we aan de duurzaamheids-gerelateerde eis tot CO2-reductie, vanwege onze ISO 14001-certificering voldoen we aan de duurzaamheids-eis tot het tegengaan van milieu-verontreiniging

Vanwege onze Kleurkeur-certificering voldoen we aan de eis tot verbetering biodiversiteit.

Vanwege onze PSO-certificering voldoen we aan de duurzaamheids-gerelateerde eis betreffende social return en duurzame inzetbaarheid.

Aan de eis met betrekking tot circulariteit wordt door ons als volgt voldaan: momenteel wordt 95 % van onze maaisels gerecycled tot bodemverbeteraar, en 5 % toegepast bij de productie van 100 % duurzame sportveldvoeding. Van het vrijkomend snoeihout wordt 25 % als bodembedekking in het werk teruggebracht, en 75 % gerecycled tot bodemverbeteraar. Onze ambitie is het jaarlijks voortzetten van deze resultaten tot 2028.

Nieuwegein, 27-03-2024

R. Scholman, directeur Jos Scholman Nieuwegein