Beleidsverklaring KAM

Jos Scholman Beheer BV voert met haar werkmaatschappijen Jos Scholman Infra BV, Jos Scholman Groen BV, Jos Scholman Materieel BV, Jos Scholman Specialiteiten BV en Boshuis GWW BV werkzaamheden uit, die als volgt zijn

samen te vatten:

Jos Scholman Groen BV:

– realisatie en onderhoud van grond-, weg- en waterbouwkundige en cultuurtechnische werken
– realisatie en onderhoud van sportvoorzieningen
– realisatie van (water)bodemsaneringen
– het ter beschikking stellen en verhuren van personeel, alsmede van materieel aan derden
– ontwerp en advies, aanleg, en onderhoud en beheer groenvoorzieningen.

Jos Scholman Infra BV:

– realisatie en onderhoud van grond-, weg- en waterbouwkundige werken alsmede cultuurtechnische werken
– realisatie van (water)bodemsaneringen

Jos Scholman Materieel BV:

– het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van gladheidbestrijding
– het ter beschikking stellen en verhuren van personeel, alsmede van materieel aan derden
– de uitoefening van het landbouwmechanisatiebedrijf.

Jos Scholman Specialiteiten BV

– realisatie en onderhoud van grond-, weg- en waterbouwkundige, alsmede cultuurtechnische werken
– inkoop, verkoop en verwerking van bouwmaterialen, reststoffen, grond- en brandstoffen alsmede gladheidsbestrijdingsstoffen
– het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden
– het uitvoeren van bosbouw-gerelateerde werkzaamheden
– het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden
– het uitvoeren van riool- en kolkenreinigingswerkzaamheden
– het ter beschikking stellen en verhuren van personeel, alsmede van materieel aan derden.

Boshuis BV

– uitvoering van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan riolen, kolken, putten en gemalen.

Onze organisatie werkt conform de gangbare vigerende normen en richtlijnen, waaronder VCA**, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, BRL 9335, BRL K10014, ERBO, evenals CO2-prestatieladder, PSO-ladder, MVO-prestatieladder en SCL veiligheidsladder, BRL 7000.

BRL Groenvoorziening (JS Groen), BRL Boomverzorging (JS Specialiteiten), BRL Kleurkeur Groen en Blauw (JS Groen)

De naleving hiervan noemen wij KAM, ofwel (zorg voor) Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Ons bedrijfsbeleid inzake duurzaamheid zoals verwoord in de voor ons bedrijf van toepassing zijnde European Sustainability Reporting Standards, is voor alle werkmaatschappijen van Jos Scholman Beheer BV, en voor alle geledingen binnen ons bedrijf alsmede voor alle vestigingen van Jos Scholman Beheer BV van toepassing.

Ons energie-managementsysteem (ook wel afgekort als: EMS) maakt integraal deel uit van ons KAM-beheersysteem. De directie draagt zorg dat dit steeds compatibel is met de strategische richting van onze organisatie.

De directie streeft ernaar dat in onze onderneming het winstoogmerk samengaat met betrouwbaarheid voor onze opdrachtgevers, het voorzien in veilige en gezonde werkomstandigheden ter voorkóming van werk-gerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen, evenals onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu. Met dat voor ogen streeft de directie ernaar, dat onze onderneming:

– aan de afnemers en overige betrokkenen een voldoende kwaliteitsniveau waarborgt, met naleving van de overeengekomen contracten, en continue verbetering van onze dienstverlening en product

– personeel in dienst heeft, dat voldoet aan de gestelde eisen
– het veiligheidsbeleid volledig binnen onze organisatie integreert, met onder andere als doelen:
-het voorkómen van persoonlijk letsel
– de zorg voor de veiligheid van derden, die betrokken zijn bij, of in de nabijheid van onze werken
-het voorkómen van materiële schade en schade aan het milieu
-het vastleggen van prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering
-het streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en maatschappelijk

verantwoord ondernemen.

Onze onderneming heeft verder als beleid:

– de ontplooiing van ons personeel teneinde de inzetbare kwaliteiten te laten aansluiten bij onze dienstverlening
– het vinden van vervangend werk voor iedere medewerker die een ongeval ondervond en/of langdurig c.q. definitief arbeidsongeschikt is geraakt
– het in acht nemen van tevens de leeftijd en lichamelijke omstandigheden van onze medewerkers bij het toewijzen van functies, taken en opdrachten
– het voldoen aan onze compliance-verplichtingen (toepasselijke publieks- en privaatrechtelijke eisen, alsmede eisen van onze belanghebbenden)
– het continu verbeteren van bedrijfsprocessen en ons KAM-systeem, waarbij beoordelingen, verslagleggingen en doelstellingen een belangrijke rol vervullen
– het zo veel als redelijkerwijs mogelijk voorkómen dan wel beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluids- en andere hinder, evenals overige milieueffecten en het gebruik van grondstoffen
– naleving van de milieuwetgeving, evenals het voorkómen en beperken van nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zoals emissies en afvalstromen, en verbetering van het grondstoffen- en energierendement
– het adequaat informeren van interne en externe betrokkenen en belangstellenden over de mate van milieubelasting en de gerealiseerde verbeteringen.

Ons bedrijf streeft ernaar om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO), door bijvoorbeeld zo veel mogelijk:

– FSC gemarkeerde dan wel anderszins duurzaam geproduceerde materialen en productiemiddelen in te kopen
– CO² reductie te bevorderen tijdens de werkuitvoering
– milieusparende werkmethodes te hanteren
– mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt in te zetten
– kennis en kunde te bevorderen om duurzaam geproduceerde middelen en materialen te verwerken
– maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Mede afhankelijk van de verkregen opdrachten, heeft ons bedrijf heeft het volgende biodiversiteits-gerelateerde beleid vastgesteld, hetgeen tevens als doelstelling wordt gezien:

– het mede zorgdragen voor een continue verbetering van de bedrijfsvoering gericht op het in stand houden en verbeteren van de natuurkwaliteit van de inheemse flora en fauna in de kruidachtige vegetaties in bermen of groenstroken
– het mede zorgdragen voor een continue verbetering van de bedrijfsvoering gericht op het in stand houden of

verbeteren van de natuurkwaliteit van de inheemse flora en fauna in watergangen.

Vanaf 01 september 2015 verklaart ondergetekende dit organisatiehandboek van kracht voor Jos Scholman Beheer met haar werkmaatschappijen.

Vanaf 1 april 2017 is H. (Hans) Kooijman benoemd tot KAM-coördinator. De bijbehorende taken behelzen onder andere het (laten) beschrijven, bewaken en beheren van het KAM-systeem, en het (laten) onderhouden/actualiseren van het organisatiehandboek verder is hij mede verantwoordelijk voor het energiebeheer en de informatieveiligheid .

Vanaf 1 december 2017 is H. (Hans) Kooijman benoemd tot preventiefunctionaris conform de Arbowet.

Vanaf 1 december 2017 is H. (Hans) Kooijman benoemd tot directievertegenwoordiger. De bijbehorende taken behelzen onder andere het vertegenwoordigen van de directie naar auditerende en certificerende instanties, en het optreden als Groenkeur kwaliteits- en klachtenfunctionaris. Algemene vervanger is W. (Walter) Corsten.

Ingaande 1 november 2016 is SCM Diensten BV benoemd tot KAM-ondersteuning voor:

– VCA** – ISO9001 – ERBO
– ISO14001 – BRL Groenvoorziening – BRL K10014
– BRL Boomverzorging – BRL Kleurkeur (Gr + Bl.) – MVO-prestatieladder
– BRL 7000 – BRL 9334 – SCL-veiligheidsladder
– ISO 45001 – ISO 50001.

Ingaande 1 juli 2015 verzorgt Adviseurs-3.0 de KAM-ondersteuning met betrekking tot:

– CO2-prestatieladder.

De bijbehorende taken bestaan onder andere uit het aan onze onderneming bieden van ondersteuning bij het beheer en de verbetering van het KAM-systeem.

Belanghebbenden kunnen informatie en documentatie inwinnen op onze website alsmede middels een verzoek aan de directie van onze organisatie.

Nieuwegein, 18-01-2024

R. Scholman, directeur Jos Scholman Nieuwegein