— Project

Herinrichting Waarderhaven, Haarlem

Na jaren van plannen maken en voorbereiding door de gemeente Haarlem, heeft Aannemingsbedrijf Jos Scholman nu de opdracht gekregen voor de realisatie van de herinrichting van Waarderhaven. De Waarderhaven is een compacte ligplaats voor 57 woonarken en door het relatief grote aantal arken in de kleine haven vormt het een ‘klein dorp’ in de stad Haarlem. De keerzijde hiervan is dat door de kleine ruimtes tussen de woonarken niet meer voldaan wordt aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Dit is dan ook direct de belangrijkste doelstelling voor de herinrichting.  

Om dit te bereiken wordt de ruimte tussen de woonarken vergroot. De Waarderhaven wordt in oostelijke richting uitgegraven en met het uitgraven wordt het mogelijk de woonarken twee aan twee te leggen met vijf meter vrije ruimte tussen de arken. Tegelijk met het verbeteren van de brandveiligheid wordt een reeks van andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de bodem van de tuintjes aan de noordzijde van de haven gesaneerd en zowel aan de noord- als zuidzijde worden de tuintjes herverkaveld. En ook de openbare ruimte direct rondom het werkgebied wordt opnieuw ingericht. De waterbodem van de Waarderhaven wordt gebaggerd en de haven krijgt nieuwe beschoeiing. Het uiteindelijke resultaat is een brandveiligere Waarderhaven, waarbij ook al het achterstallig onderhoud is uitgevoerd.

Project details

Opdrachtgever
gemeente Haarlem