Duurzaamheid en CO₂

Op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor trede 5.

Jos Scholman BV zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

We hanteren de CO2-Prestatieladder om onze ambitie om actief CO2 te reduceren ook te gaan realiseren. Het is voor ons een hulpmiddel bij het permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het terugdringen van de uitstoot als gevolg van onze bedrijfsvoering en projecten. Door samen bewust bezig te zijn, letterlijke bewustwording voor de besparing te creëren, elkaar te stimuleren en actief aan de slag te gaan, hebben we reeds grote stappen gemaakt en zijn we inmiddels gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau, niveau 5 conform handboek 3.1 om precies te zijn.

Managementplan

Om onze inspanningen in kaart te brengen, hebben we een CO2-Beleid opgesteld. In dit plan worden onze acties omschreven met als doel het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie. Uiteindelijk draagt dit plan bij aan een beperking van de energiebehoefte en vermindering van de COuitstoot van ons bedrijf.

 

 

 

A. Inzicht

Jos Scholman BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

 

B. Reductie

Jos Scholman BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

 

C. Communicatie

Rapportagejaren:

De bevindingen van de periode 2018 t/m de eerste helft van 2021 worden hieronder weergegeven:

 

2018

Communicatiebericht over 2018

Emissie-inventaris voortgang 2018,

Voortgangsrapportage resultaten eerste helft 2018

 

2019

Communicatiebericht 2019-2020

CO2 reductiemaatregelen en voortgang 1e helft 2019.

Communicatiebericht eerste helft 2019

 

2020

Communicatiebericht 1e helft van 2020.

Communicatiebericht 2020

 

2021

Communicatiebericht – 2021-H1

Communicatiebericht-2021-H1-Projecten-met-gunningvoordeel

 

D. Participatie

Jos Scholman BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Inmiddels is Jos Scholman meerdere jaren lid bij Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

 

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Jos Scholman BV:

CO2-beleid